null
null
null
null
null
null
null
null

Etter å ha lest «Lederen har ordet» i nr. 1 2020.

Vi har hatt hytte i fjellverden Nord siden 1984. Første gang, i tåke, var det ikke lett å finne fram. Hjelp fikk vi av en av kommende hyttenabo, Walter Sundt.   Han hadde vært en av sliterne, som med stå-på humør og glede, la ned et stort arbeid for at vi alle skulle få glede av ryddede og merkede stier, klopper over myrer, bru over Elta.  Walter var æresmedlem i foreningen og god å ha som hyttenabo. Vi fikk 13 gode år på hytta, sommer som vinter. Som slagrammet ble hyttelivet sterkt redusert, men gleden over å få være på hytta, i fjellverden, er som før. I respekt for dugnadstimene hytteforeningens tillitsvalgte utfører gratis for oss andre, har vi i alle år lojalt støttet og innbetalt vår andel. Derfor er det forstemmende å lese i Fjell Nytt, den lave oppslutning som hytteeierne nå viser, ca. 60% betaler løypeavgift og ca. 55% investeringsavgift.  Godt løypenett øker bruksverdien på alle hyttene.

Med lang erfaring som trener og dommer, spesielt lagidretten håndball, har jeg lært: Det er mye lettere å dømme lag der spillerne viser god forståelse for spill og regler. Spillerne står på for hverandre, slik bygges og utvikles kvaliteter i laget - til felles framgang og glede.                                    

Halldis Moren Vesaas «Det heiter ikkje eg - no lenger. Heretter heiter det vi.»

Vennlig hilsen hytteeier i Nord    Svein Andersen

Avvikling av anlegg for kabel-TV

Abonnenter kabel-TV  Fjellverden øst      Eltdalen 20.3.2020

 
Trysil Elektroservice har varslet at de ikke lenger kan påta seg den tekniske driften av vårt anlegg for kabel-tv i Fjellverden øst. Det finnes for tida heller ikke andre bedrifter i rimelig nærhet som har nødvendig kompetanse til å drifte et slikt anlegg.

De siste årene har det vært store utfordringer med å holde anlegget i drift, delvis på grunn av gammel teknologi, men mest på grunn av svake og kvalitetsmessig dårlige signaler fra RiksTV. Slik er det for øvrig også for andre hytteområder i Trysil.

Det er også veldig mange hytteeiere som allerede har valgt å sette opp egen antenne. Derfor har vi nå besluttet å legge ned anlegget.
 
Trysil Elektroservice ønsket å avslutte sitt ansvar for driften allerede 1. april. Gjennom dialog har vi kommet fram til at anlegget likevel skal kunne driftes og vedlikeholdes fram til 31.12.2020.
 
På bakgrunn av de problemene som har vært og beslutningen om å legge ned anlegget, bestemte vi, som dere sikkert har sett av årets faktura, å ta redusert betaling for 2020.

Vi har vært i kontakt med Trysil kommune for å avklare dette i forhold til gjeldende planer og har varslet kommunen om at anlegget legges ned ved utgangen av året.
 

For dere som blir berørt av dette betyr det at dere selv må sørge for egen antenne og abonnement til hytta. Enten dere velger parabol- eller flatantenne, ber vi om at disse plasseres så godt skjult som mulig.
 

For å få råd og veiledning kan dere kontakte Trysil Elektroservice ved Svein Tystad,

tlf. 950 55 044, eller andre som tar på seg montering av antenner.
 

Samtidig minner vi om at det pågår et arbeid i regi av Trysil kommune for å få bredbånd til alle husstander i Trysil. Det er også åpnet for at dette kan komme hyttefelt til gode om interessen er stor nok. Se hjemmesidene til Trysil kommune for mer informasjon:

https://www.trysil.kommune.no/bredband/Sider/side.aspx

Vi beklager de uleiligheter dette skaper for hytteeierne, men ser dette som eneste farbare veg slik situasjonen har blitt.

 
Med vennlig hilsen

Eivind Børke
Daglig leder

Snart kan det være straffbart å oppholde seg på hytta

Som sikkert noen har fått med seg, virker utrolig nok ikke de uttalige og sterke henstillingene fra myndighetene om å forlate hytta. Derfor jobber regjeringen akkurat nå med en forskrift som vil gjøre det straffbart å oppholde seg på hytta med mindre du bor i kommunen. For vår del er det altså KUN folk som har er folkeregistrert i Trysil som kan være på hytter i vårt område.
Den nye forskriften kan bli vedtatt og iverksatt i dag.
Som hytteforening ber vi igjen så sterkt vi kan om at hyttene i TKF og omegn forlates i løpet av de neste timene.
Hvis ikke kan dere få beskjed om å forlate hytte av Sivilforsvaret eller eventuell straff.
Husk at helsevesenet i Trysil først og fremst er til for dem som bor der. Tenk solidaritet. Det er alle de fine folka som gjør av vi har alle de tilbudene Trysil byr på - og som vi håper bygda fortsatt har når dette er over - som skal ha helse- og legehjelpen som er disponibel i kommunen.
Vi i Hytteforeningen rår over et konkret tiltak. Det er ikke å kjøre skiløyper. Som kjent stoppet vi den tjenesten i går. Senere på dagen ble det nedlagt et forbud mot å kjøre løyper i hele Trysil.
Mange lurer på påsken. Den ligger noen uker frem i tid. Men med den situasjonen vi nå står i, og sett i lys av hvordan andre land som har fått utbruddet før oss, er det ganske opplagt at fjellpåsken i år KAN ryke. Årsmøtet vårt er avlyst.
Vi vil gi beskjed her og på vår hjemmeside http://www.trysil-knut.org når løypekjøringen gjenopptas.
Fortsett å ta vare på hverandre, vær hundre prosent lojal mot de tiltak som innføres og bidra der du kan.
Det er hva det handler om nå.  
 
Styre TKF


Årsmøte flyttes til høsten

Grunnet den pågående situasjonen med Corona-viruset har styret i dag besluttet å følge helsemyndighetenes anbefalinger rundt publikumsarrangementer og derfor utsetter TKF årsmøte.

 

Av denne grunn flyttes Årsmøte til høsten.

Årsmøte i Hytte- og velforeningen Trysil - Knuts Fjellverden

Langfredag 10.4. 2020 kl.17.00 på Grendehuset i Eltdalen.
Vanlige årsmøtesaker.
Innkomne forslag
Forslag til årsmøtesaker sendes leder Lars Føien
mailadr.: tkfhytteforening@gmail.com
innen 13. mars 2020.
Styret


Årsmøte - dagsorden
1.    -  Konstituering
-    Godkjenning av møteinnkalling
-    Valg av møteleder
-    Valg av referent
-   Valg av to medlemmer til protokollunderskrift

2.    Styrets beretning

3.    Regnskap og budsjett
-    Regnskap 2019
-    Godkjennelse av regnskap 2019
-    Budsjett 2020
-    Økonomi løyper

4.    Valg -
-    Styret
-    Revisor
-    Valgkomite


5.    Innkomne forslag

6.     Styrets innstillinger til årsmøtet
-    Styrets innstilling til lederens godtgjøring
-    Styret ber om fullmakt til å omdisponere midler fra Hytte og Velforeningens konto til videre investering og drift 
-    Årets ildsjel i TKF Hytte og Velforening

Angående kabel-TV i Fjellverden Øst

Det har i det senere vært en del problemer med kabel-TV generelt og noen av kanalene spesielt. Dette beklager vi.

Signalene fra RiksTV har gjennom årene blitt svakere og dette har skapt problemer for oss. At det er slik er bekreftet av RiksTV, men de har ingen planer om å oppgradere senderen i Trysilfjellet.
 
De seneste problemene skyldes imidlertid andre forhold:

Da RiksTV la om sine sendefrekvenser sist høst, tok de i bruk noen frekvenser som også benyttes av sendere rett på svensk side av grensen. Dette skaper forstyrrelser i mottaket av signalene hos oss og i store deler av  østre Trysil ellers. Dette er også bekreftet av RiksTV og de skal gjøre endringer, men vi vet ikke når det vil skje. De har imidlertid sagt at det kommer ikke til å skje i januar.

Vi gjør vårt beste for å holde anlegget i orden og vi har lagt ned mye penger og arbeid det siste året for å få det så bra som mulig.

Teknisk ansvarlig er fortsatt Svein Tystad og han kan kontaktes på telefon 950 55 044 ved problemer.

Her er frekvenslisten fra Tystad:

NRK-kanalene: 194000

TV2-kanalene: 306000

TV3-kanalene: 178000

TVNorge-kanalene: 210000


 
Trysil-Knuts fjellverden Eltdalen Nordre ANS

Eivind Børke
null

Det er nå kjørt superflotte løyper nesten over hele Eltdalen

Det kan være enkelte stikkløyper som ikke er kjørt, men det er utrolig flotte løyper som er kjørt.
Takk til Marius og Frank.
God jul til alle i hele Vakre Eltdalen fra oss i styret og løypekommite i Hytte og velforeningen i Trysil Knuts Fjellverden


Mvh
Lars Føien

Hytte og velforeningen i Trysil-Knuts Fjellverden

Embrets åpningstider

Embrets
Åpningstider i jula:
27.12. til 30.12 kl  13 - 16
Nyttårsaften 31.12. kl  11 - 4

Etter nyttår har vi åpent:
-  Alle lørdager
-  Vinterferien - hele uke 08
-  Hele påsken
Vanlig åpningstid: kl 13 -16

PROBLEMER MED TV SIGNALER

Alle som har problemer med TV signaler, bør henvende seg til Trysil Elektroservice, ved Svein Tystad, tlf 95055044. Det er de som har det tekniske ansvaret og kan svare på spørsmål.


Vennlig hilsen

Trysil-Knuts Fjellverden

Snart vinter - dette er status for løypeprosjektet

De første kuldegradene har besøkt Eltdalen. Det
bærer bud om at en ny vinter står for tur.


Den blir litt spesiell: For første gang skal Vel
og Hytteforeningen i Trysil Knuts Fjellverden. Takket være en enorm frivillig innsats er vi i rute - her er en oppdatering etter en aktiv periode:


DUGNADER:

Det har vært en aktiv sommer og en enda mer aktiv
høst. Vi har nedlagt anslagsvis 400 dugnadstimer i løypetraseene og langs stiene. Rett og slett enormt imponerende!

En grovopptelling viser at vi på våre sju dugnader
har hatt med rundt 100 personer!

Ikke bare er alt av smale og svingete - og dermed
farlige - områder i løypetraseene utbedret ved at trær og vegetasjon er fjernet. Det er også tatt ned mange greiner som har hengt inn i traseene med de nye greinsagene vi har kjøpt. I tillegg er stort sett alle traseer ryddet med ryddesag. I tillegg er det
felt et betydelig antall trær, store som små.

Og om ikke dette skulle være nok: Vi har fått
en helt ny trasè fra Eltdalen til Lågfjellet. Den er veldig fin, trenger en del snø, men blir en flott forbindelse til Lågfjellet som går utenfor hyttefeltet.


Takk
til hver og en for innsatsen! Det er fortsatt noen oppgaver som gjenstår, men veldig mye er gjort i år. Dermed blir det mest fokus på vedlikehold neste år.


FORMALISERT KONTAKT MED LOKALSAMFUNNET

Vi heter nå Trysil Knuts vel- og hytteforening
etter et enstemmig vedtak på det ekstraordinære årsmøtet. Årsakene til organisasjonsendringen er flere, blant annet at vi ønsker å formalisere vår tilknytning til lokalsamfunnet. Vi har i løpet av sommeren hatt en konstruktiv dialog med en gruppe grunneiere
med tanke på løypetraseene. Her det det nå undertegnet formelle avtaler.


Det er også opprettet god dialog med idrettslaget.
Som en del vet kjører Nordre trysil idrettslag løyper fra Jordet og inn i området vi kjører løyper. Målet de neste årene er å utvikle samarbeidet til beste for såvel lokalbefolkning som hytteeiere når det gjelder skiløyper.

Nå som vi er en frivillig forening som er åpen
for alle, er vi også berettiget til å søke MVA-kompensasjon fra det offentlige. Det vil bli gjort ved neste mulighet, som er i september neste år. Rent konkret betyr det at vi får tilbake en god del av merverdiavgiften vi har betalt for varer og tjenester.


STIFTELSESMIDLER

Vi har altså fått 200 000 fra Sparebankstiftelsen
Hedmark. I tillegg er det søkt om 350 000 kroner fra Gjensidigestiftelsen. Svar på denne søknaden kommer i desember.

Sammen med pengene som er skutt inn fra mange
hytteeiere, skal stiftelsesmidler brukes til å kjøpe nødvendig utstyr og maskiner. Vi har kjøpt løypemaskinen Eivind Børke benyttet, en 2005-modell som er godt brukt og dermed priset deretter. Den har ikke fremtiden foran seg, men er en god start og et godt
supplement.

I  tillegg jobbes det hardt med å få på plass en nyere maskin i Eltdalen til vintersesongen for alvor starter.

INNSKUDD
OG LØYPEAVGIFT

Som vi håper og tror at mange har fått med seg:
I år ber vi dere betale både et engangsinnskudd og den ordinære løypeavgiften.

Så langt har vi fått inn drøyt en million kroner
i engangsinnskudd. Disse pengene skal hovedsakelig investeres i maskiner og utstyr og en garasje. Vi er IKKE i mål med finansieringen av garasjen, som må være på plass neste år. Vi håper derfor at flere enn dem som har betalt ser verdien i den jobben som er
lagt ned og som blir gjort fremover og betaler engangsinnskudd utover høsten.

Fra løypekomiteens side er vi så ubeskjedne at
vi tør påstå at arbeidet som er lagt ned både har hevet verdien på hytteområdet som helhet og hver enkelt hytte spesielt. Det er liten tvil om at gode skiløyper har stor innvirkning på salgssummen på en fjellhytte.


Den ordinære løypeavgiften blir sendt ut i løpet
av oktober. Det skjer altså nå i regi av vel- og hytteforeningen, og ikke lenger som en del av samlefakturaen som Eltdalens ANS sender mange hytteeiere i januar/februar.

Løypeavgiften vil i år være 400 kroner høyere
enn i fjor. Årsaken til økningen er at vi trenger å bygge egenkapital.

NB: Her er Nord unntatt. Løypeavgiften på 500
kroner kreves inn som før. I tillegg vil det som det tidligere er redegjort for bli sendt ut en tilleggsgiro på 500 kroner som et bidrag til de maskinkjørte løypene.

Vi kommer tilbake med detaljerte kjøreplaner for vinteren når den første snøen melder seg!

Bod med verktøy ved Emrets

Hei dere. Som tidligere informert har vi en bod med verktøy ved Emrets. Her kommer en vennelig oppfordring om å si ifra når noe av verktøy og utstyr blir ødelagt ved bruk, enten det er til privat bruk eller i forbindelse med dugnad. Nå i helgen hadde Øst dugnad. Blader er nedslitte, den ene maskinen er ødelagt. Det er litt ergerlig når man kommer og skal bruke det
Det helt greit at ting blir slitt, og kanskje ødelagt, men da må siste bruker si i fra. Send mail til tkf@hytteforening.no Da har vi en mulighet til å få dette i orden før neste gruppe skal ha dugnad, eller neste hytteeier har behov for å låne. Ha en fin høstdag.

Mvh
Lars Føien
Vel og Hytteforeningen i Trysil-Knuts Fjellverden

Hold av lørdag 7. september

Da er det dugnad i øst kl. 10 på Embrets.
Ekstraordinært Årsmøte på Grendehuset kl. 18 Det er da snakk om navnebytte av TKF.
Nytt navn blir Trysil Knuts Hytte og Velforening. Grunnen er moms og skatteregler.


Mvh
Lars Føien
Hytteforreningen i Trysil-Knuts Fjellverden

Oppslag om småviltjakt 2019

Oppslag om småviltjakt 2019

Årets rypetaksering viser at tettheten av rype er en del lavere enn i fjor og litt under normalår. Vi åpner for jakt med de begrensninger som framgår under her.
Begrensninger pålagt av grunneier:

*    Første uka (10.9 - 16.9) selges det kort bare til hytteeiere i Trysil-Knuts fjellverden
*    Alle hytter har rett på to kort
*    All småviltjakt/fuglejakt stoppes i tidsrommet
f.o.m. onsdag 25/9 t.o.m. tirsdag 1/10

*    Fuglejakt er forbudt etter 30. november 2019
*    Alle som kjøper kort plikter å levere jaktrapport innen 15.12.19
*    NB: Føgende fangstbegrensninger gjelder:

o    en begrensning på 2 ryper pr. jeger pr. dag
o    10 ryper totalt pr. jeger for hele sesongen

Priser:
*    Døgnkort:        Kr.   250,-
*    Ukekort            Kr.    800,-
*    Sesongkort        Kr. 1500,-

Kort fås kjøpt:

På Embrets (kiosk Fjellverden øst) mandag 9. september
Fra kl 19 - 21
Eller hos Eivind Børke, Eltdalsvegen 1442 (Norgar'n)
Tlf 974 17 600

Ekstraordinært Årsmøte i Hytteforeningen lørdag 7. september kl 1700

Ekstraordinært Årsmøte i Hytteforeningen
Trysil  Knuts Fjellverden

Det innkalles til ekstraordinært Årsmøte Lørdag 7. september kl 1700 på Grendehuset i Eltdalen

VEDTEKSTENDRING


Ekstraordinært Årsmøte dagsorden
Ref. § 9 Ekstraordinært Årsmøte
Ekstraordinært årsmøte innkalles når styre beslutter det, eller 1/3 av medlemmene skriftlig forlanger det. Innkallingen skal skje med 14 dagers varsel

1 Konstituering
-    Godkjenning av møteinnkalling
-    Valg av møteleder
-    Valg av referent
-    Valg av to medlemmer til prokollunderskrift

2 Saksliste   
-    Vedtektsendring
-    Eventuelt

3 Vedtektsendring
Hytteforeningen skal nå drifte løypekjøringen i Trysil-Knut Fjellverden. I den forbindelse kan vi søke Kulturdepartementet v/Lotteritilsynet om kompensasjon for betalt merverdiavgift.
Hytteforening i TKF må tilpasses MVA regler, samt korrigering av Navn slik at foreningen blir åpen for alle.
Ref.  § 8 Vedtekter
Vedtektene kan vedtas endret på Årsmøte, Forslag om vedtektsendringer sendes styre 6 uker før årsmøte. Vekteksendinger krever 2/3 av de angitte stemmer på Årsmøte
Vedlegg  
Vedtekter for Hytteforening i Trysil-Knuts Fjellverden
Endringer i Vedtekter

Styre i TKF

Utlån av maskiner


*    Utstyr som lånes skal kvitteres ut på vedlagte liste med hva som er utlånt, dato,
    navn og telefon nummer, samt at det signeres.
*    Brukere benytter rydde sag og annet utstyr, på eget ansvar.
*    Det er kun medlemmer av Hytteforreningen i TKF som kan låne utstyr.
*    Det er ikke lov å bruke utstyr uten verneutstyr.
*    Brukere må ha fylt 18 år.
*    Om det er feil eller mangler på utstyret, så skal dette meldes på mail.     tkfhytteforrening@gmail.com
*    Utstyr skal leveres inn straks etter bruk.


For å få kode til boden med utstyr, send mail til
tkfhytteforrening@gmail.com


Du finner ryddesager, verneutstyr, bensin, sakser og diverse
i bua bak Embrets.

Hilsen Styret i TKF

Vil du være med på å påvirke aktivitetene i Trysil-Knuts Fjellverden?

Valgkomiteen i hytteforeningen Trysil-Knuts Fjellverden arbeider med å finne kandidater til styret og komiteer slik at hytteforeningen kan driftes slik det er forutsatt. For å få det til må noen si seg villig til å ta verv i en periode eller to. Dette er til glede for alle som har hytte og som bruker området i Trysil-Knuts Fjellverden.

Valgkomiteen vil gjerne høre fra deg!

 

Ta kontakt med:

Geir Anda: ganda@online.no, eller mobil: 452 69 331.


Bli medlemmer av foreningen.

Fjell Nytt 2-2019 er nå tilgjengelig på web.

http://www.trysil-knut.org/site/trysil_knut/files/Fjell_Nytt_2-2019.pdf

Alle hytteeiere i området kan bli medlemmer av foreningen.

Registrer deg som medlem her:

http://www.trysil-knut.org/medlem_i_tkf.html


Foreningen har som formål å værne om Trysil Knuts Fjellverdens naturlige, kulturelle og historiske kvaliteter. Den skal arbeide for og være en pådriver for et trivelig attraktivt miljø og legge til rette for aktiviteter i området. Videre skal hytteforeningen bedre kontakten mellom hytteeierne og fremme deres interesser i samarbeide med grunneiere og offentlige myndigheter. Årsmøtet er hytteforeningens høyeste organ og årsmøtet avholdes i påsken, langfredag kl 17.00 på Grendehuset.

TKF ligger ute på Facebook

Åpen side for TKFs hytteforening, hvor hytteforeningen og alle som har hytte i Trysil-Knuts Fjellverden eller er gjester kan poste det de måtte ønske. Fortrinnsvis av positiv art. Her kan man legge ut bilder, forslag om aktiviteter, info om vær og føre, info fra hytteforeningen osv. Ønsket er å bli en levende side for hytteområdet vårt.

https://www.facebook.com/trysiknutfjellverden


Mobiltilpasset hjemmeside

Med en smarttelefon kan du surfe og følge med på hytteforeningens hjemmeside som er mobiltilpasset. Dette betyr at hjemmesdien tilpasser visningen av siden automatisk til skjermens bredde.

null

Annonsører i TKF 2019

Trykker du på bildene under, kommer du inn på annonsørenes hjemmesider.
Vi produserer årlig store mengder ved og har rimelige priser uansett om det er store eller små kvanta. 

Priser 2017

Bjørkeved 60 Liter kroner 75,-
Bjørkeved 1000 Liter kroner 750,-
Renovasjon av hytter og fritidsboliger

Alle eiere av hytter og fritidsboliger er pålagt å ta hånd om avfallet sitt iht. tilrettelagte løsninger i området der hytta/fritidsboligen ligger.
Velkommen til en ekte landhandel
Du finner oss 14 km nord for Trysil , kjør RV 26 mot Engerdal
Solid leverandør av kvalitetsmøbler og madrasser med stort utvalg til priser som lett kan konkurrere. Vi kan tilby totalleveranser for hus og hytter i samarbeid med Hansen & Dysvik.
Vi har:
* Byggevarer
* Trelast
* Møbler
* Elektroverktøy
* Maling/interiør
* Kjøkken

Utkjøring 
av varer direkte 
til hytta


2420 Trysil ? Tlf 6245 4440 ? Fax 6245 0053
Kjells Hytteservice AS tilbyr alt innen Vaktmestertjeneste av hytter, leiligheter og hus. Ettersyn, Renhold, Nøkkelutlev/formidling, Tilbygg, Tak, Vedlikehold/restaurering, Snømåking, Beising/maling/o