null
null
null
null
null
null
null
null

Forespørsel til de ulike hytteeierforeningene i Trysil

Hei,


Her kommer en forespørsel til de ulike hytteeierforeningene i Trysil, hvis dere ikke har fått denne tidligere. Kan dere sende ut en mail til alle medlemmer med invitasjon til å delta i en undersøkelse hvor vi ønsker å kartlegge besøk av fritidsboligeiere i Trysil i perioden fremover?

 

COVID-19 berører oss fortsatt i stor grad, og vi går en usikker vinter i møte. Trysil planlegger for drift med nødvendige smittevernstiltak som skal trygge alle som er i Trysil. Vi ønsker nå å kartlegge om fritidsboligeiere vil endre sin bruksmåte i vinter. Vi håper derfor du kan ta deg 3-5 minutter for å svare på denne undersøkelsen. Den vil hjelpe alle aktører i arbeidet videre.

 

Gå inn her for å svare på undersøkelsen: https://www.netigate.se/ra/s.aspx?s=922406X248318460X66161

 

Med vennlig hilsen oss i Destinasjon Trysil.

 

Gudrun Sanaker Lohne | Daglig leder

 

+47 48 15 18 22

gudrun@trysil.comwww.trysil.com

 

---

 

Destinasjon Trysil SA

Storvegen 3, NO-2420 Trysil

Facebook | Instagram YouTubeNyhetsbrev 

LØYPEAVGIFT SESONGEN 2020/2021

Hei.

Da er vi klare for en ny sesong med kjøring av skiløyper i vakre Eltdalen.
Siste sesong ble noe avkortet på grunn av korona, men vi fikk mange gode tilbakemeldinger.
Vi skal gjøre alt for at også denne sesongen blir like fin med flotte løyper.
Beløpet er uendret. Det vil si kr. 1 900.- med unntak av hyttene i Nord der vi ber om kr. 500.-
Nord betaler kr. 500.- fra før. Tillegget er ment slik at det blir flere løyper i tilknytning til de skuterkjørte løypene.
Avgiften skal i sin helhet gå til driftskostnader: Lønn, diesel, reparasjoner, vedlikehold og avsetninger.
Løypeavgift sendes hytteeiere og fastboende. Alle henstilles til å bidra. Dette for å innfri løfter om fantastiske løyper i Eltdalen.

Hilsen styret i TKF

Trysil kommune - Bygg- og geodataavdelingen

Til alle hytteforeningerVi sender dere denne informasjonen i håp om at dere vil spre budskapet blant deres
medlemmer. Bruk gjerne sosiale medier eller andre kanaler dere har for deres medlemmer
i denne prosessen.
Vi har i den senere tid sett noen eksempler på at noen har satt opp bygninger som er
unntatt søknadsplikt, men så viser det seg at bygget strider mot planbestemmelser. Så,
husk å forsikre deg om at det du skal bygge, ikke strider med bestemmelser i f.eks.
reguleringsplan eller kommuneplanens arealdel. Bygger du ulovlig, kan du få pålegg om å
rette eller rive bygget så det blir i tråd med bestemmelsene. Du kan også bli ilagt
tvangsmulkt eller overtredelsegebyr.
Vi er aktive når det gjelder å følge opp ulovligheter. Spesielt byggegrense ser vi at det
syndes ofte mot.
Så oppfordringen er; husk å sjekke planbestemmelsene for ditt område før du setter i
gang, dette gjelder også for tiltak unntatt søknadsplikt!
For spørsmål, ta kontakt med byggesaksbehandlerne våre i kommunen.
Med hilsen
Martin Sand Eriksson
Juridisk rådgiver
Tlf. 99 08 91 60
Dette brevet er elektronisk godkjent og sendes derfor uten signatur.
Eventuelt svar på dette brevet sender du til postmottak@trysil.kommune.no merket
2020/6462.

Årsmøte 10.10. 2020 er avlyst

Stryet har vært i dialog med Trysil kommune. De fraråder sterkt å arrangere slike møter med tanke på dagens Koronasituasjon.

Derfor avlyses nevnte møte.
Vi prøver igjen til påske.


Styret i TKF

Oppslag om småviltjakt 2020

Årets rypetaksering viser at tettheten av rype er lavere enn i fjor og under normalår. Vi åpner for jakt med de begrensninger som framgår under her.
Begrensninger pålagt av grunneier:
*    Første uka (10.9 - 16.9) selges det kort bare til hytteeiere i Trysil-Knuts fjellverden
*    Alle hytter har rett på to kort første uka
*    All småviltjakt/fuglejakt stoppes i tidsrommet
f.o.m. fredag 25/9 t.o.m. fredag 2/10
*    Fuglejakt er forbudt etter 30. november 2020
*    Alle som kjøper kort plikter å levere jaktrapport innen 15.12.20
*    NB: Følgende fangstbegrensninger gjelder:
*    en begrensning på 2 ryper pr. jeger pr. dag
*    10 ryper totalt pr. jeger for hele sesongen

Priser:
*    Døgnkort:         Kr.   250,-
*    Ukekort            Kr.   900,-
*    Sesongkort       Kr.  1600,-

Kort fås kjøpt: 

På Embrets (kiosk Fjellverden øst) onsdag 9. september
Fra kl 18.00 til kl. 21.30

ellers hos Eivind Børke, Eltdalsvegen 1442 (Norgar'n)
Tlf 974 17 600

Munkbetmarsjen 22. august 2020 er avlyst pga. Korona.

Ønsker du å gå alikevell, kan du registrere turen din ved å sende en mail til olav.moe@elverum-auto.no Det vil ikke bli servering inne på Munkbetsætra, så ta med deg mat og drikke.


Se kart  på: http://www.trysil-knut.org/nyheter.html

 

Marsjen er 9 km en vei og følger pilgrimsleden. (totalt 18km t/r) Det er mest sti, men noe myr i starten hvor det er lagt ut planker og på slutten hvor det ligger sviller, som man kan gå på. Fortøy er joggesko, fjellsko eller støvler.

Dugnad 5. SEPTEMBER Kl. 10.00. Oppmøte på Embrets

Dugnad 5.9.kl.10

Oppmøte på Embrets

Ta med mat og drikke. Trenger også et par motorsager. Vi har bensin og olje

Tilbud om å bruke båt på Fiskebekksjøen

Det er i år et tilbud om å bruke båt på Fiskebekksjøen for de som kjøper fiskekort.

Båten er låst med kodelås. Koden får ved å sende sms til 41271294.

Den ligger 100 meter nord for utløpet.

 

Fint om dere kan spre dette på hytteforeningens sider.

 

Med vennlig hilsen

Eivind Børke

Trysil-Knuts fjellverden Eltdalen Nordre ANS

Tlf: 974 17 600

e-post: borke1@online.no

VEGSTENGING Fredag 5. juni 2020


Fredag 5. juni 2020 skal det settes på plass ny bru over Elta på vegen mot Lågfjellet.

Dette betyr at vegen til Lågfjellet kommer til å bli stengt noen timer denne dagen.

Stengingen antas å ville være innenfor tidsrommet kl 0800 ? kl 1700

Etter å ha lest «Lederen har ordet» i nr. 1 2020.

Vi har hatt hytte i fjellverden Nord siden 1984. Første gang, i tåke, var det ikke lett å finne fram. Hjelp fikk vi av en av kommende hyttenabo, Walter Sundt.   Han hadde vært en av sliterne, som med stå-på humør og glede, la ned et stort arbeid for at vi alle skulle få glede av ryddede og merkede stier, klopper over myrer, bru over Elta.  Walter var æresmedlem i foreningen og god å ha som hyttenabo. Vi fikk 13 gode år på hytta, sommer som vinter. Som slagrammet ble hyttelivet sterkt redusert, men gleden over å få være på hytta, i fjellverden, er som før. I respekt for dugnadstimene hytteforeningens tillitsvalgte utfører gratis for oss andre, har vi i alle år lojalt støttet og innbetalt vår andel. Derfor er det forstemmende å lese i Fjell Nytt, den lave oppslutning som hytteeierne nå viser, ca. 60% betaler løypeavgift og ca. 55% investeringsavgift.  Godt løypenett øker bruksverdien på alle hyttene.

Med lang erfaring som trener og dommer, spesielt lagidretten håndball, har jeg lært: Det er mye lettere å dømme lag der spillerne viser god forståelse for spill og regler. Spillerne står på for hverandre, slik bygges og utvikles kvaliteter i laget - til felles framgang og glede.                                    

Halldis Moren Vesaas «Det heiter ikkje eg - no lenger. Heretter heiter det vi.»

Vennlig hilsen hytteeier i Nord    Svein Andersen

Avvikling av anlegg for kabel-TV

Abonnenter kabel-TV  Fjellverden øst      Eltdalen 20.3.2020

 
Trysil Elektroservice har varslet at de ikke lenger kan påta seg den tekniske driften av vårt anlegg for kabel-tv i Fjellverden øst. Det finnes for tida heller ikke andre bedrifter i rimelig nærhet som har nødvendig kompetanse til å drifte et slikt anlegg.

De siste årene har det vært store utfordringer med å holde anlegget i drift, delvis på grunn av gammel teknologi, men mest på grunn av svake og kvalitetsmessig dårlige signaler fra RiksTV. Slik er det for øvrig også for andre hytteområder i Trysil.

Det er også veldig mange hytteeiere som allerede har valgt å sette opp egen antenne. Derfor har vi nå besluttet å legge ned anlegget.
 
Trysil Elektroservice ønsket å avslutte sitt ansvar for driften allerede 1. april. Gjennom dialog har vi kommet fram til at anlegget likevel skal kunne driftes og vedlikeholdes fram til 31.12.2020.
 
På bakgrunn av de problemene som har vært og beslutningen om å legge ned anlegget, bestemte vi, som dere sikkert har sett av årets faktura, å ta redusert betaling for 2020.

Vi har vært i kontakt med Trysil kommune for å avklare dette i forhold til gjeldende planer og har varslet kommunen om at anlegget legges ned ved utgangen av året.
 

For dere som blir berørt av dette betyr det at dere selv må sørge for egen antenne og abonnement til hytta. Enten dere velger parabol- eller flatantenne, ber vi om at disse plasseres så godt skjult som mulig.
 

For å få råd og veiledning kan dere kontakte Trysil Elektroservice ved Svein Tystad,

tlf. 950 55 044, eller andre som tar på seg montering av antenner.
 

Samtidig minner vi om at det pågår et arbeid i regi av Trysil kommune for å få bredbånd til alle husstander i Trysil. Det er også åpnet for at dette kan komme hyttefelt til gode om interessen er stor nok. Se hjemmesidene til Trysil kommune for mer informasjon:

https://www.trysil.kommune.no/bredband/Sider/side.aspx

Vi beklager de uleiligheter dette skaper for hytteeierne, men ser dette som eneste farbare veg slik situasjonen har blitt.

 
Med vennlig hilsen

Eivind Børke
Daglig leder

Årsmøte flyttes til høsten

Grunnet den pågående situasjonen med Corona-viruset har styret i dag besluttet å følge helsemyndighetenes anbefalinger rundt publikumsarrangementer og derfor utsetter TKF årsmøte.

 

Av denne grunn flyttes Årsmøte til høsten.

Årsmøte i Hytte- og velforeningen Trysil - Knuts Fjellverden

Langfredag 10.4. 2020 kl.17.00 på Grendehuset i Eltdalen.
Vanlige årsmøtesaker.
Innkomne forslag
Forslag til årsmøtesaker sendes leder Lars Føien
mailadr.: tkfhytteforening@gmail.com
innen 13. mars 2020.
Styret


Årsmøte - dagsorden
1.    -  Konstituering
-    Godkjenning av møteinnkalling
-    Valg av møteleder
-    Valg av referent
-   Valg av to medlemmer til protokollunderskrift

2.    Styrets beretning

3.    Regnskap og budsjett
-    Regnskap 2019
-    Godkjennelse av regnskap 2019
-    Budsjett 2020
-    Økonomi løyper

4.    Valg -
-    Styret
-    Revisor
-    Valgkomite


5.    Innkomne forslag

6.     Styrets innstillinger til årsmøtet
-    Styrets innstilling til lederens godtgjøring
-    Styret ber om fullmakt til å omdisponere midler fra Hytte og Velforeningens konto til videre investering og drift 
-    Årets ildsjel i TKF Hytte og Velforening

Angående kabel-TV i Fjellverden Øst

Det har i det senere vært en del problemer med kabel-TV generelt og noen av kanalene spesielt. Dette beklager vi.

Signalene fra RiksTV har gjennom årene blitt svakere og dette har skapt problemer for oss. At det er slik er bekreftet av RiksTV, men de har ingen planer om å oppgradere senderen i Trysilfjellet.
 
De seneste problemene skyldes imidlertid andre forhold:

Da RiksTV la om sine sendefrekvenser sist høst, tok de i bruk noen frekvenser som også benyttes av sendere rett på svensk side av grensen. Dette skaper forstyrrelser i mottaket av signalene hos oss og i store deler av  østre Trysil ellers. Dette er også bekreftet av RiksTV og de skal gjøre endringer, men vi vet ikke når det vil skje. De har imidlertid sagt at det kommer ikke til å skje i januar.

Vi gjør vårt beste for å holde anlegget i orden og vi har lagt ned mye penger og arbeid det siste året for å få det så bra som mulig.

Teknisk ansvarlig er fortsatt Svein Tystad og han kan kontaktes på telefon 950 55 044 ved problemer.

Her er frekvenslisten fra Tystad:

NRK-kanalene: 194000

TV2-kanalene: 306000

TV3-kanalene: 178000

TVNorge-kanalene: 210000


 
Trysil-Knuts fjellverden Eltdalen Nordre ANS

Eivind Børke

Bod med verktøy ved Emrets

Hei dere. Som tidligere informert har vi en bod med verktøy ved Emrets. Her kommer en vennelig oppfordring om å si ifra når noe av verktøy og utstyr blir ødelagt ved bruk, enten det er til privat bruk eller i forbindelse med dugnad. Nå i helgen hadde Øst dugnad. Blader er nedslitte, den ene maskinen er ødelagt. Det er litt ergerlig når man kommer og skal bruke det
Det helt greit at ting blir slitt, og kanskje ødelagt, men da må siste bruker si i fra. Send mail til tkf@hytteforening.no Da har vi en mulighet til å få dette i orden før neste gruppe skal ha dugnad, eller neste hytteeier har behov for å låne. Ha en fin høstdag.

Mvh
Lars Føien
Vel og Hytteforeningen i Trysil-Knuts Fjellverden

Utlån av maskiner


*    Utstyr som lånes skal kvitteres ut på vedlagte liste med hva som er utlånt, dato,
    navn og telefon nummer, samt at det signeres.
*    Brukere benytter rydde sag og annet utstyr, på eget ansvar.
*    Det er kun medlemmer av Hytteforreningen i TKF som kan låne utstyr.
*    Det er ikke lov å bruke utstyr uten verneutstyr.
*    Brukere må ha fylt 18 år.
*    Om det er feil eller mangler på utstyret, så skal dette meldes på mail.     tkfhytteforening@gmail.com
*    Utstyr skal leveres inn straks etter bruk.


For å få kode til boden med utstyr, send mail til
tkfhytteforrening@gmail.com


Du finner ryddesager, verneutstyr, bensin, sakser og diverse
i bua bak Embrets.

Hilsen Styret i TKF

Vil du være med på å påvirke aktivitetene i Trysil-Knuts Fjellverden?

Valgkomiteen i hytteforeningen Trysil-Knuts Fjellverden arbeider med å finne kandidater til styret og komiteer slik at hytteforeningen kan driftes slik det er forutsatt. For å få det til må noen si seg villig til å ta verv i en periode eller to. Dette er til glede for alle som har hytte og som bruker området i Trysil-Knuts Fjellverden.

Valgkomiteen vil gjerne høre fra deg!

 

Ta kontakt med:

Geir Anda: ganda@online.no, eller mobil: 452 69 331.


Bli medlemmer av foreningen.

Fjell Nytt 2-2019 er nå tilgjengelig på web.

http://www.trysil-knut.org/site/trysil_knut/files/Fjell_Nytt_2-2019.pdf

Alle hytteeiere i området kan bli medlemmer av foreningen.

Registrer deg som medlem her:

http://www.trysil-knut.org/medlem_i_tkf.html


Foreningen har som formål å værne om Trysil Knuts Fjellverdens naturlige, kulturelle og historiske kvaliteter. Den skal arbeide for og være en pådriver for et trivelig attraktivt miljø og legge til rette for aktiviteter i området. Videre skal hytteforeningen bedre kontakten mellom hytteeierne og fremme deres interesser i samarbeide med grunneiere og offentlige myndigheter. Årsmøtet er hytteforeningens høyeste organ og årsmøtet avholdes i påsken, langfredag kl 17.00 på Grendehuset.

TKF ligger ute på Facebook

Åpen side for TKFs hytteforening, hvor hytteforeningen og alle som har hytte i Trysil-Knuts Fjellverden eller er gjester kan poste det de måtte ønske. Fortrinnsvis av positiv art. Her kan man legge ut bilder, forslag om aktiviteter, info om vær og føre, info fra hytteforeningen osv. Ønsket er å bli en levende side for hytteområdet vårt.

https://www.facebook.com/trysiknutfjellverden


null

Annonsører i TKF 2020

Trykker du på bildene under, kommer du inn på annonsørenes hjemmesider.
null
null
null
null