null
null
null
null
null
null
null
null
null
null

Fullmaktsskjema til Årsmøte

Legg merke til at en hytte teller en stemme, og at en hytte kun kan ta med fullmakt fra to hytter.

Årsmøte i Hytteforeningen Trysil - Knuts Fjellverden

Langfredag 19.4. 2019 kl.17.00 på Grendehuset i Eltdalen.

Vanlige årsmøtesaker.

Innkomne forslag, inkludert forslag fra styret vedr skiløyper

Forslag til årsmøtesaker sendes leder Lars Føien
mailadr.: tkfhytteforening@gmail.com

Innen 25. mars 2019.

Styret.

Årsmøte - dagsorden


1.       Konstituering

- Godkjenning av møteinnkalling

- Valg av møteleder

- Valg av referent

- Valg av to medlemmer til protokollunderskrift

 

2.       Regnskap og budsjett

-   Regnskap 2018

-   Budsjett 2019

 

3.       Valg

-   Styret

-   Revisor

-   Valgkomite

 

 

4.       Innkomne forslag

 

a.       Etablering av en ny utvidet sti- og løypekomite

-   Investering

-   Drift

-   Organisering

-   Avstemming  over styrets forslag


Styret ber årsmøtet treffe følgende vedtak :


1.       Løypeutvalgets innstilling/utredning tas til følge. Styret gis fullmakt til å fortsette arbeidet med å etablere nye rammevilkår for skiløyper/løypekjøring etter de opptrukne linjer, herunder å etablere en ny og utvidet sti- og løypekomite.

2.       Årsmøtet stiller seg bak styrets forslag om å henstille alle hytteeiere i hele TKF til å betale engangsinnskudd på kroner 3500.

3.       Årsmøtet stiller seg bak styrets forslag om å fastsette den årlige løyepavgiften i TKF Øst, Lågfjellet, Fjellgrend, Fjellsenter og Eltsjøen til kroner 1900 fra sesongen 2019/2020.

4.       Styret ber årsmøte fatte vedtak om at alle hytteeiere i Nord inviteres til å betale en ekstra løypeavgift på 500 kroner som et tilskudd til kjøring med løypemaskin i nærområdene til TKF Nord.

 

b.      Eventuelle andre innkomne forslag

 

 

Styret TKF

Vil du være med på å påvirke aktivitetene i Trysil-Knuts Fjellverden?

Valgkomiteen i hytteforeningen Trysil-Knuts Fjellverden arbeider med å finne kandidater til styret og komiteer slik at hytteforeningen kan driftes slik det er forutsatt. For å få det til må noen si seg villig til å ta verv i en periode eller to. Dette er til glede for alle som har hytte og som bruker området i Trysil-Knuts Fjellverden.

Valgkomiteen vil gjerne høre fra deg!

 

Ta kontakt med:

Geir Anda: ganda@online.no, eller mobil: 452 69 331.


VIKTIG INFORMASJON FRA STYRET I TKF


Som meddelt på årsmøte i april 2018, avslutter Børke løypekjøringen etter inneværende sesong. Deretter må vi, altså hytteeiere, sørge for løypekjøring.

I motsetning til en del andre hytteområder har vi hverken kommersielle aktører eller grunneierlag i ryggen. Vi starter uten egenkapital og nødvendig utstyr.

Med andre ord: Uten forsvarlige rammer for økonomi og drift, blir det ikke et fullverdig løypetilbud i Trysil Knuts Fjellverden fremover. Vi starter på bar bakke.

Nå er det avgjørende at vi løfter i flokk.

Under årsmøte ble det opprettet en uformell arbeidsgruppe som skulle se på muligheter og begrensninger. Den skulle komme tilbake med en «løypemelding» i løpet av høsten. Her er den litt på overtid.

Arbeidsgruppa har brukt mye tid, hentet informasjon og erfaringer fra andre løypelag/hytteområder og idrettslag for å kunne komme opp med et forslag om hvordan vi som hytteeiere kan organisere og drive løypekjøring fra sesongen høst 2019.

Arbeidsgruppen har vurdert/undersøkt følgende modeller:

*    Børke har vært forespurt om han i en eller annen form, eventuelt med andre rammebetingelser, likevel kan stå for løypekjøring. Svaret var et entydig nei.

*    Vi har undersøkt om vi kan kjøpe denne tjenesten fra noen andre som kan ta ansvar for både maskiner og drift. Vi har ikke lykkes i å komme i kontakt med noen som kan utføre dette, tross annonsering i Trysilposten.

*    Arbeidsgruppen har hentet inn priser for leasing av maskin. Dette er etter gruppens oppfatning uforholdsmessig dyrt.

*    Vi har forespurt de som kjører i dag om de kan tenke seg å investere i maskiner for å levere ei totalpakke. Negativt svar her.

*    Vi har undersøkt om idrettslag kan påta seg løypekjøring. Også her var det negative svar.

På denne bakgrunn har arbeidsgruppen kommet frem til følgende forslag, som styret i TKF har sluttet seg til (her gjengis noen hovedtrekk):

*    Det etableres et felles løypelag for hele området TKF. Løypelaget er organisatorisk tilknyttet Hytteforreningen

*    Alle hytteeiere oppfordres til å skyte inn et engangsinnskudd som gir oss en solid egenkapital til å kunne investere i løypemaskiner/utstyr. Dette skjer rett etter årsmøte 2019. Dette for at arbeidsgruppa kan jobbe videre med prosessen så fort som mulig.

*    På årsmøte langfredag skal det stemmes over forslagene, så derfor oppfordrer vi flest mulig til å stille på årsmøte.

*    Alle hytteeiere oppfordres til å betale årlig løypeavgift for å kunne betale selve løypekjøring og drift.

Vi er fullstendig klar over at verken dette innskuddet eller løypeavgift er noe som kan pålegges hytteeiere, men vi vil peke på at vi er helt avhengig av at alle blir med på dette spleiselaget for at dette skal gå. I den forbindelse kan nevnes at flere områder i TKF har løypeavgift «innbakt» i sine faste utgifter og således betaler «tvungen» løypeavgift.

I forkant av årsmøte blir forslaget presentert mer detaljert. På selve årsmøte (langfredag) vil bli gitt en grundig presentasjon av plan for investering og drift, på kort og lang sikt.

På årsmøtet vil det også bli fremmet et forslag som det skal stemmes over, slik at vi kan fatte en beslutning om veien videre når det gjelder skiløypekjøring.

Innkalling kommer, så sett av langfredag ettermiddag.

Arbeidsgruppa presiserer at vi behandler Trysil Knuts Fjellverden som ETT område. Målet er å få sammenhengende løyper av samme kvalitet (kjørt med løypemaskin) gjennom alle hytteområder. Dette skal ikke gå utover dagens aktører i Nord (vi legger opp til en god dialog med aktørene her.

Med vennlig hilsen

Styret og arbeidsgruppa i TKF

INFORMASJON

Nå nærmer det seg vinter og forhåpentligvis en flott sesong med masse snø og skiløyper i vår vakre fjellverden. I sommer og høst har det vært rekordstort oppmøte på fellesdugnader og flere har gjennomført dugnader på eget initiativ. Mange busker er trimmet, trær er hugget og steiner er flyttet. Grunnlaget for gode løyper er absolutt tilstede!

Skiløypekomiteen har gjennomført 3 møter med fokus på å utrede alternativer for løypekjøring fra sesongen 2019-2020. Arbeidet er godt i gang, og nå utreder man driftsform og ser på budsjetter for å få på plass alt som skal til for en beslutning på neste årsmøte.

Børke står for kjøringen ut sesongen 2018-2019 slik det tidligere er opplyst om.

I fjor testet vi å kjøre over Promillegropa og til Nord, Børke og Marius bekrefter at dette vil fortsette også denne sesongen, så vi får mange gode alternativ i hele området.

Minner om at avgiften for sesongen 2018-2019 økes til kr 1.500,- for hytteeiere i Fjellverden med tilhørende områder og Lågfjellet.

For Nord vil det komme en tilleggsavgift for løypekjøring på kr 500,-

JAKT PÅ EIENDOMMEN ELTDALEN NORDRE

Oppsummering av jakta høsten 2017
Etter mange år med veldig lav rypebestand og ingen jakt høsten 2016 viste telling på sommeren i fjor at bestanden hadde tatt seg opp. Det ble dermed åpnet for jakt igjen. Det ble innført begrensninger på en rype per jeger per dag og maks sju ryper totalt for sesongen.
Jegere jeg snakket med rapporterte om bra med fugl, både rype orrfugl og storfugl. Totalt ble det rapportert 16 jegerdager uten hund og 113 med hund. Det ble felt 43 ryper, 3 orrfugl og 2 storfugl. Altså et snitt på ca. 0,4 fugl per jegerdag.
Noen rapporter er mangelfulle og ikke alle har levert rapport. 

Jakt høsten 2018
Slik det ser ut nå vil det høyst sannsynlig bli mulighet for jakt også i år. Vi vil likevel avvente sommerens telling før vi tar endelig avgjørelse. Tellingen vil bestemme om det blir jakt og i tilfelle hvilke begrensninger som må innføres.
Endelig bestemmelse vil bli gjort kjent på hytteforeningens hjemmesider og ved oppslag i hytteområdene. De som er interessert må bare følge med der.


Eivind Børke, Eltdalsvegen 1442 (Norgarn)
Tlf 974 17 600

Hytteforeningens Dugnad 2018

· Oppfordringen går til hytteforeningens medlemmer å slutte opp høstens dugnad.

· Dugnaden er 1. uka i september.


Øst: Magnar Søhagen 90844716

Fjellgrend: Mariann Tollefsen Thune 95032327

Fjellsenteret: Jan Petter Skullerud 91165666

Lågfjellet: Harry Bakken 90516124

Nord: Guro O. Strætekvern 99491448


· Oppstart kl. 10.00

· Kontakt kontaktpersoner for mer info.

· Det er også mulig å ta oppgaver utenom dugnads dato.

· Møt opp og gjør en innsats for utvikling av TKF.


Mvh

Sti og Løypekomiten

Bli medlemmer av foreningen.

Fjell Nytt 2-2018 er nå tilgjengelig på web.

http://www.trysil-knut.org/site/trysil_knut/files/Fjell_Nytt_2-2018.pdf

Alle hytteeiere i området kan bli medlemmer av foreningen.

Registrer deg som medlem her:

http://www.trysil-knut.org/medlem_i_tkf.html


Foreningen har som formål å værne om Trysil Knuts Fjellverdens naturlige, kulturelle og historiske kvaliteter. Den skal arbeide for og være en pådriver for et trivelig attraktivt miljø og legge til rette for aktiviteter i området. Videre skal hytteforeningen bedre kontakten mellom hytteeierne og fremme deres interesser i samarbeide med grunneiere og offentlige myndigheter. Årsmøtet er hytteforeningens høyeste organ og årsmøtet avholdes i påsken, langfredag kl 17.00 på Grendehuset.

TKF ligger ute på Facebook

Åpen side for TKFs hytteforening, hvor hytteforeningen og alle som har hytte i Trysil-Knuts Fjellverden eller er gjester kan poste det de måtte ønske. Fortrinnsvis av positiv art. Her kan man legge ut bilder, forslag om aktiviteter, info om vær og føre, info fra hytteforeningen osv. Ønsket er å bli en levende side for hytteområdet vårt.

https://www.facebook.com/trysiknutfjellverden


Mobiltilpasset hjemmeside

Med en smarttelefon kan du surfe og følge med på hytteforeningens hjemmeside som er mobiltilpasset. Dette betyr at hjemmesdien tilpasser visningen av siden automatisk til skjermens bredde.

null

Annonsører i TKF 2018

Trykker du på bildene under, kommer du inn på annonsørenes hjemmesider.
Vi produserer årlig store mengder ved og har rimelige priser uansett om det er store eller små kvanta. 

Priser 2017

Bjørkeved 60 Liter kroner 75,-
Bjørkeved 1000 Liter kroner 750,-
Velkommen til en ekte landhandel
Du finner oss 14 km nord for Trysil , kjør RV 26 mot Engerdal
Solid leverandør av kvalitetsmøbler og madrasser med stort utvalg til priser som lett kan konkurrere. Vi kan tilby totalleveranser for hus og hytter i samarbeid med Hansen & Dysvik.
Vi har:
* Byggevarer
* Trelast
* Møbler
* Elektroverktøy
* Maling/interiør
* Kjøkken

Utkjøring 
av varer direkte 
til hytta


2420 Trysil ? Tlf 6245 4440 ? Fax 6245 0053